ZASADY

KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BABOROWIE

     W czasie ograniczenia funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła Il w Baborowie związanego z zagrożeniem epidemiologicznym zadania dydaktyczno- wychowawcze są realizowane na odległość.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r., poz. 493)

Rozrządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r., poz. 492)

 

I. Zasady kształcenia na odległość określają:

  1. Sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowanie i zasad nauczania oraz oceniania na odległość począwszy od 25.03.2020r.
  2. Sposób współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowanie przez niego współpracy z uczniami i rodzicami, w tym sposób konsultacji z rodzicami.
  3. Tygodniowi zakres treści nauczania w poszczególnych oddziałach.
  4. Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły.
  5. Możliwości modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania.
  6. Sposób monitorowania postępu uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowanie uczniów oraz rodziców o postępach ucznia w  nauce i uzyskanych przez niego ocenach.
  7. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

<<Czytaj całość>>

 
22052952
22187416